11. december 2018 / Meniny má Hilda

FILLA – FULLA: Osud

Výstava o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu a Ľudovíta Fullu.
FILLA – FULLA: Osud

Slovenská národná galéria v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky pripravuje výstavu o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 - 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 - 1980).

Aj keď v prípade týchto dvoch umelcov nešlo priamo o rovesníkov - Filla bol o dvadsať rokov starší od Fullu - ich zástoj v etablovaní moderného umenia v Čechách a na Slovensku považujeme za kľúčový a svojím spôsobom aj porovnateľný.

Obaja patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenského umenia 20. storočia, každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty, uvádzal do nášho umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy. Prvý konzekventným a programovým spôsobom, druhý na spôsob „barbarskej” syntézy. Obaja začali ako „revolucionári”, „vierozvestci” nového umenia, obaja však postupne opustili tieto pozície, boli neskôr (každý však v inom období) „oficializovaní”.

Gro ich života a tvorby sa odohral v rokoch existencie Československej republiky (s krátkou prestávkou protektorátu a slovenského štátu v rokoch 1939 - 1945), ako československí občania reprezentovali úspechy a vzostupy českého a slovenského umenia v širšom medzinárodnom kontexte, angažovali sa v spoločenskom živote i umeleckom školstve, v päťdesiatych rokoch boli obvinení z formalizmu, postihnutí dogmatizmom a museli sa vyrovnať s oficiálne proklamovanou metódou socialistického realizmu.

Výstava sa po prvýkrát pokúsi o porovnanie a paralely, ale i odlišnosti a špecifiká (aj protiklady), umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít s dôrazom na ich jedinečné tvorivé typy, vnútorné vlastnosti tvorby, ako aj vonkajšie socio-kultúrne súvislosti.

Emil Filla bol mnohotvárnou osobnosťou, nielen maliarom, sochárom a grafikom. Disponoval prenikavým intelektom, pôsobil tiež ako zberateľ, teoretik a historik umenia, spisovateľ, organizátor výtvarného života. Spoluformoval smerovanie kultúrneho diania v Čechách už krátko pred prvou svetovou vojnou a hlavne v medzivojnovom období.

O generáciu mladší Ľudovít Fulla vyrástol v pražskom kultúrnom prostredí a na Slovensku sa tiež venoval teoretickému diskurzu moderného umenia a progresívne zameranej pedagogickej činnosti. Originálnym spôsobom a každý inak, transponovali súdobé umelecké trendy (hlavne kubizmus) i podnety zo staršieho umenia (starí Holanďania v prípade Fillu, stredoveké maliarstvo a ikonopis u Fullu), vo svojej tvorbe nastoľovali otázky modernity a tradície, konfrontovali sa s problematikou „európanstva” a národnej identity - národného mýtu, inšpirovali sa ľudovým umením, folklórom, reagovali na spoločenské dilemy čias, v ktorom žili a tvorili. Vystavené diela budú zo zbierok Slovenskej národnej galérie, českých galérií a zo súkromných majetkov.

Emil FILLA (4. 4. 1882 Chropyně -6. 10. 1953 Praha)

Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti medzivojnovej avantgardy a českého umenia prvej polovice 20. storočia. Intenzívne kontakty so súdobým európskym umením z neho urobili vedúcu postavu mladého českého umenia, radikálne účtujúceho s tradíciami. Ako zjavenie na mladého umelca zapôsobila pražská výstava Edvarda Muncha (1905), ktorá podnietila zaujatie expresionizmom. Spolu s Ottom Gutfreudom patril k prvým umelcom, ktorí v Čechách po roku 1911 adaptovali poetiku analytického a syntetického kubizmu nadviazaním na tvorbu Pabla Picassa a Georgesa Braqua. Neskôr prehodnocoval odkaz a koncept kubizmu obohatením o štúdium starých majstrov, ale i surrealistické podnety smerom k novej expresii. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1903 - 1906, prof. František Thiele, Vlaho Bukovac). Bol členom skupiny Osma (rozhodujúci význam mala jeho účasť na výstavách v rokoch 1907 a 1908), Spolku výtvarných umelcov Mánes (od 1909). Pred prvou svetovou vojnou veľa cestoval po Európe, roku 1911 sa jeho záujem sústredil na Paríž, predovšetkým na kubizmus, v Čechách sa podieľal na vytváraní organizačného zázemia (založenie Skupiny výtvarných umelcov a Umeleckého mesačníka). Po vypuknutí prvej svetovej vojny odišiel do exilu, žil v Holandsku, kde tiež študoval diela holandských majstrov 17. storočia, zapojil sa do zahraničného odboja a po skončení vojny pôsobil ako diplomat (1914 - 1920). V roku 1920 sa vrátil do Prahy, venoval sa tvorbe, organizačnej, publicistickej a umelecko-teoretickej činnosti (Otázky a úvahy, 1930; O svobodě, 1947; O výtvarném umění, 1948 a ďal.). V predvečer rozbitia ČSR tvorbou symbolicky reagoval na rastúce nebezpečenstvo fašizmu. Po vypuknutí druhej svetovej vojny ho zatkli, bol väznený v koncentračnom tábore Dachau, neskôr v Buchenwalde (1939 - 1945), odkiaľ sa vrátil s podlomeným zdravím. Po návrate bol menovaný profesorom Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe, štát mu ako formu uznania prepožičal krídlo zámku v Peruci (1947), kde umiestnil časť svojich bohatých zbierok umenia. V štyridsiatych a päťdesiatych rokoch sa venoval veľkoformátovým kresbám na motívy slovenských ľudových piesní a realistickej krajinomaľbe, ktorú spájal s podnetmi z čínskeho tušového maliarstva (cyklus krajín z Českého stredohoria). Bol často podrobovaný ideologickej kritike zo stalinistických pozícií, zomrel na šiesty infarkt.


Ľudovít FULLA
(27. 2. 1902 Ružomberok - 21. 4. 1980 Bratislava)

Patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského umenia 20. storočia. Jedinečným spôsobom spojil podnety európskeho avantgardného maliarstva s inšpiráciami slovenským ľudovým umením, ikonopisnou maľbou, stredovekým nástenným maliarstvom ako aj detským výtvarným prejavom. Výsledkom bol originálny výtvarný jazyk, ktorý sa vyznačoval syntézou racionálnej, konštruktívnej stavebnosti tvaru s intenzívnou, emocionálnou farebnosťou. Od doktríny „absolútnej maľby”, o ktorú sa usiloval počas prvého vrcholu svojej tvorby v tridsiatych rokoch, sa Fulla obrátil k tradičnejšie postavenej téme slovenského maliarstva 20. storočia, k hľadaniu a vyjadreniu národného mýtu. Študoval na súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave (1921 - 1922), na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (1922 - 1927, prof. Arnošt Hofbauer, František Kysela). Po roku 1927 pôsobil pedagogicky na Slovensku, v rokoch 1929 - 1939 ako profesor na Škole umeleckých remesiel v Bratislave založenej podľa vzoru nemeckého Bauhausu. Do tohto obdobia spadá aj jeho plodná spolupráca s Mikulášom Galandom okolo prvého a jediného manifestu slovenského moderného maliarstva Súkromné listy Fullu a Galandu (1930 - 1932). Od tridsiatych rokov 20. storočia reprezentoval slovenské umenie na všetkých významných prehliadkach československého umenia v zahraničí. Za obraz Pieseň a práca získal roku 1937 Grand Prix na Medzinárodnej („svetovej”) výstave umenia a techniky v Paríži. V roku 1942 bol Fulla penzionovaný, od 1943 žil v Martine. V rokoch 1949 - 1952 bol vedúcim oddelenia monumentálno-dekoratívneho maliarstva na novozaloženej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odkiaľ musel z politických dôvodov odísť. Utiahol sa do ústrania a venoval sa ilustrácii, hlavne ilustrovaniu Dobšinského ľudových rozprávok. V rokoch 1956 - 1962 žil v Žiline, kde si zriadil osobnú galériu, vtedy začala postupná rehabilitácia jeho tvorby. Druhýkrát bolo jeho dielo medzinárodne ocenené na EXPO ´58 v Bruseli. Od roku 1962 žil a tvoril v Ružomberku. V rokoch 1966 a 1977 daroval štátu rozsiahlu časť svojho diela ako protihodnotu za postavenie Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku (verejnosti sprístupnená roku 1969, v správe SNG). Venoval sa maliarstvu, grafike, kresbe, scénografii a knižnej ilustrácii, niektoré diela boli realizované ako gobelíny.

Zdroj: sng.sk
Podobné podujatia
Vianočná Detva
BB
Vianočná Detva

Folklórne vystúpenia, vianočný jarmok, zabíjačka, koledníci...

Šalianské vianočné trhy
NR
Šalianské vianočné trhy

Peter Cmorík Band, Marco Rajt, Vianoce so Sinatrom, interaktívna rozprávka...

Tradičné Vianoce v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
NR
Tradičné Vianoce v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach

Zaspomínajte si s nami na štedrovečerné stolovanie v minulosti, ktoré...

Čaro detstva
PO
Čaro detstva

Dovoľte nám pozvať Vás na zberateľskú výstavu hračiek “Čaro detstva“,...

Stredoveké adventné trhy v Trnave
TT
Stredoveké adventné trhy v Trnave

Preneste sa do stredoveku, a užite si výnimočné adventné trhy!

Komentáre