19. jún 2019 / Meniny má Alfréd

Babyland-ácky júnový kurz 2018

Pozrite si ponuku našich kurzov v júni!
Babyland-ácky júnový kurz 2018

JÚNOVÝ KURZ 2018:
04.06 - 29.06. 2018 ( 4 týždne + 1 vystúpenie - letná akadémia )

Všetky kurzy trvajú 4 týždne, čiže 4 lekcie / 25 eur cvičenie/ 59 eur/plávanie
V cene 25/59 eur sú predplatené 4 lekcie, ktoré si môžete vyčerpať v priebehu 4 týždňov od začiatku prvej lekcie + ako bonus vystúpenie na letnej “Babyland” akadémii, kde detičky i mamičky odprezentujú na svojom vystúpení, čo sa na kurzoch cvičenia i plávania naučili.

Ponuka kurzov:

BABYSWIM + KIDSSWIM
Plavecké dni PONDELOK, UTOROK a STREDA
( v prípade záujmu plánujeme otvoriť lekcie
doobeda o 9.00 a 10.30hod - BabySwim
poobede o 13.00 a 14.30 - BabySwim ( 0,5 - 3r )
podvečer o 16.00 - KidsSwim ( 4 - 6r )

Plávame v hoteli Šándor pavillon, Štefánikova ulica c. 2/B,
Piešťany. Kurz sa otvorí pri prihlásení min. 5 detí.
Cena kurzu je 59 eur / 4 lekcie / 5 týždňov.

BABYGYM
Cvičíme v dňoch ŠTVRTOK a PIATOK
(v prípade záujmu plánujeme otvoriť lekcie: Štvrtok: 9.30 , 10.30 , 15.30 a Piatok: 9.00, 10.00 , 11.00 )

Cvičenie pre detičky od 1 - 3 rokov
Zameriava sa na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, koordinácie, ohybnosti,
obratnosti, orientačných schopnosti, vnímanie tvarov a farieb, správneho vývinu
chôdze na čo využívame nestabilné plošiny, fitlopty, overabally, opičie
dráhy. Lekcie sú vedené hravou a zábavnou formou za doprovodu známych
riekaniek a pesničiek. Kurz sa otvori pri prilásení min 8 detí.
Cena kurzu je 25 eur/ 4 lekcie/ 5 týždňov

KIDSGYM
Cvičíme vo ŠTVRTOK
(v prípade záujmu plánujeme otvoriť lekcie: Štvrtok: 16.30 , 17.30 )

Kurz je určený pre deti vo veku od 4 – 6 rokov.
Program je zameraný na všestrannú pohybovú a všeobecnú športovú prípravu
detí. Základom kurzu je vzbudiť v deťoch záujem o pohyb, pozitívny vzťah
k športu a ich zdravý fyzický vývoj. Lekcie sú vedené hravou a zábavnou
formou s dôrazom na rozvoj koordinačných, motorických a kondičných
schopností.

Komplexnú športovú prípravu rozvíjame :
- cvičením základnej gymnastiky, atletickej abecedy
- behu, skokov, preskokov a opičími, prekážkovými dráhami
- cvičení s atletickými a gymnastickými pomôckami, bosu, over ballom,
fitloptami
- učením základov a pravidiel prípravných loptový a pohybových hier
- rozvíjame u detí sebapoznanie, budovanie sebadôvery a začlenenie sa do
skupiny, učíme ich iniciovať hru, schopnosť počúvať pokyny, rešpektovať
pravidlá, ale aj prežívať emócie a radovať sa z dosiahnutých cieľov
a kolektívnych i individuálnych úspechov. Kurz sa otvori pri prilásení min 8 detí.
Cena kurzu je 25 eur/ 4 lekcie/ 5 týždňov

NEWBORNGYM... !!!
Cvičíme individuálne v PONDELOK
(v prípade záujmu je možné si cvičenie spojené s konzultáciou objednať na tel. čísle. 0910 985 183,
Cvičíme v individuálne, príp. po dohode v skupinách 2-3 detí približne rovnakého veku )

Jedná sa o psychomotorickú poradňu pre detičky do 1 roka. Cieľom je informovať rodičov čo, kedy a akým spôsobom by sa malo dieťa naučiť a prečo z hladiska jeho psychomotorického vývoja. Ukázať a naučiť rodičov motivovať dieťa k aktívnemu pohybu, sledovať kvalitu jeho prejavov a stimulovať ho k postupnému rozvoju jeho zručností s ohľadom na princípy psychomot. vývoja.
Kurz je určený:
• Pre rodičov s deťmi do 1 roka.
• Pre tých, ktorí sa chcú uistiť, že psychomotorický vývoj ich dieťaťa je adekvátny k veku dieťaťa
• Pre detičky, ktorých psychomotorický vývoj je oneskorený.
V psychomot. vývoji je najdôležitejšia postupnosť a kvalita zvládnutia jednotlivých zručností. Postupne naučený a zafixovaný pohybový stereotyp, ktorý sa ukladá v 1 roku života, človeka ovplyvňuje po celý život.
Pretože rodičia ako jediný majú možnosť byť s dieťaťom 24 hodín denne a svojím prístupom a pravidelnou starostlivosťou ovplyvňovať jeho vývoj, zaslúžia si informácie o psychomotorickom vývoji dieťatka vedieť. Poradňa i cvičenie prebieha v pohodlí Vášho domova, kde Vás inštruktorka po dohode navštívi vo vybranom čase.

Cvičenie a poradňu odporúčam pre všetky deti od 6 týždňov do 1 roka.
Počet detí na kurze je 1-3. Cena cvičenia je 20e (pri jednom dieťati) – 40e (pri troch deťoch) . Trvanie jednej lekcie 1,5 hodiny (pri jednom dieťati) – 2h (pri troch deťoch).

PRIHLASOVANIE A ÚHRADA KURZOV:
Prihlasovanie prebieha vopred:
A:Osobne
na hodinách cvičenia, plávania kompletným vyplnením + podpísaním prihlášky a úhradou zálohovej platby v hotovosti, najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu / t.j. do piatka 22.12. 2017 /
B: Elektronicky
zaslaním kompletne vyplnenej mailovej a úhradou zálohovej platby prevodom na účet najneskôr 10 dní pred začiatkom kurzu / t.j. do piatka 5.1. 2018 !!! /

BABYLAND PRIHLÁŠKA:
Info o dieťati:
Meno a priezvisko:........................
Dátum narodenia:.........................
Variab. Symbol: .......................... ( prvých ž čísel rodného čísla )

Info o rodičoch:
Meno a priezvisko: .......................
Telefón: ........................
Mail: ........................

Info o kurze:
Beh kurzu:............................. ( Zimný, Marcový, Jarný, Júnový )
Typ kurzu:............................. (BabySwim, KidsSwim, BabyGym, KidGym)
Pozn.: .................................. (do poznámky môžete uviesť preferovaný deň, príp. čas cvičenia. )
Všetky údaje okrem poznámky sú povinné !

Mailové prihlášky s vyplneným vyššie uvedeným textom zasielajte na kontaktnú adresu babylandpn@gmail.com najneskôr 10 dní pred začiatkom kurzu !!!

BABYLAND PLATBA:
Vaša prihláška bude akceptovaná a spracovaná až po úhrade zálohovej platby. Ako potvrdenie svojej prihlášky do kurzu Vás prosíme o uhradenie zálohy platby na účet: IBAN: SK44 1100 0000 0026 6003 4010 s uvedením
variabilného symbolu: rodné číslo – prvých 6 čísel,
správa pre príjímateľa.: priezvisko dieťaťa / typ kurzu - Narp. Janosik / BabyGym )

Zálohová platba na cvičenia BabyGym a KidsGym je určená vo výške 15eur vopred (10eur doplatok na mieste)
Zálohová platba na plávanie BybySwim a KidsSwim je určená vo výške 29eur vopred (30eur doplatok na mieste)

Informáciu o otvorení kurzu, ako aj zaradení, resp. nezaradení do kurzu, či jednotlivých skupín Vám zašleme najneskôr 5 dní pred začiatkom kurzu.
V prípade nezaradenia do kurzu z kapacitných dôvodov Vám bude zálohová platba obratom vrátaná, príp. Vám bude po dohode s Vami presunutá na nasledujúcu turnus kurzov.

KONTAKT:
Mgr. Jana Kubalová
Mail: babylandpn@gmail.com
Tel. : 0910 985 183

Teším sa Vás i Vaše detičky.
Jana, Babyland

Zdroj: facebook.com
Komentáre