2. jún 2020 / Meniny má Xénia, Oxana

Súkromná materská škôlka Superlienka

Poskytujeme kombináciu súkromnej škôlky rodinného typu a vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu.
Súkromná materská škôlka Superlienka

KTO SME?

Sme súkromná materská škôlka rodinného typu. Našou prioritou je vytvárať stimulujúce a kreatívne prostredie pre individuálny vývin našich detí. Deťom odovzdávame poznatky a rozvíjame ich schopnosti, ktoré zvýšia ich potenciál pre uplatnenie sa v ďalšom živote.

Dieťa sa v Superlienke cíti v bezpečí a šťastné, vďaka láskavému prístupu pani učiteliek a atmosfére rodinného domu.

Vychádzajúc z Maslowovej pyramídy potrieb vieme, že dieťa sa môže správne vzdelávať, rozvíjať a realizovať len vtedy, keď sú naplnené jeho základné potreby, fyziologické potreby, potreba bezpečia, lásky, spolupatričnosti a úcty. Tieto potreby pomáhajú deťom napĺňať pani učiteľky plné optimizmu a chuti do práce, ktoré zachovávajú individuálnu osobitosť každého jedného dieťaťa.

V súčasnosti poskytujeme celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť 2 až 6 ročným deťom, ako aj deťom s odloženou školskou dochádzkou. Pričom vždy zachovávame charakter rodinného prostredia, v ktorom deti s našou pomocou rozvíjajú svoje zručnosti. Triedy sú vekovo rozdelené s maximálnym počtom 5 detí.

PREČO PRÁVE MY?

 • škôlka má všetky potrebné platné bezpečnostné a hygienické povolenia
 • pracujeme v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, čo je predpokladom, že dieťa bude úspešne zaradené do prvého ročníka
 • naša škôlka má vypracovaný vlastný školský vzdelávací program, vychádzajúci z iŠVP
 • obsah vzdelávania sa prispôsobuje vekovým a individuálnym potrebám
 • rozvoj jazykových znalosti pomocou inovatívnych didaktických pomôcok a softvérov
 • polročné a koncoročné “vysvedčenie” o tom čo sa dieťatko naučilo, čo má rado, v čom má talent
 • pani učiteľky s praxou, ktoré sa neustále vzdelávajú
 • príjemné a nové prostredie so záhradou
 • zdravá strava
 • rodinný a láskavý prístup k deťom
 • individuálny prístup vďaka malému kolektívu – 5 detí na jednu pani učiteľku
 • pri činnostiach využívame inovatívne metódy a pomôcky
 • dokážeme flexibilne reagovať na stravovacie potreby Vášho dieťatka
Prevádzka súkromnej materskej škôlky Superlienka:

Starostlivosť je poskytovaná celoročne v pracovných dňoch od 7:00 hod do 17:00 hod, s výnimkou Vianočných sviatkov, Veľkonočných sviatkov, štátnych sviatkov a posledných dvoch augustových týždňov z dôvodu hygienickej prestávky. Presné dátumy prerušenia prevádzky budú rodičom oznámene najneskôr 30 dní pre plánovaním prerušením prevádzky.
Denný chod škôlky:

 • príchod dieťaťa vzhľadom na začiatok dennej aktivity je do 8:30 h
 • odchod dieťaťa je do 17:00 hod, za každú začatú hodinu po 17:00 hod je účtovaný poplatok vo výške 5 EUR až do vyzdvihnutia dieťaťa.
Odhlásenie dieťaťa zo súkromnej škôlky Superlienka:

V prípade odhlásenia dieťaťa zo škôlky Superlienka, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť vedeniu súkromnej materskej škôlky Superlienka písomne. Výpovedná lehota je 2 mesiace a uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odhlásenie doručené vedeniu škôlky.

Komentáre