18. február 2019 / Meniny má Jaromír

Súkromná materská škola Pekníkova

Súkromná materská škola, Pekníkova 4, v Bratislave, je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR od roku 2006 pre deti od 3 do 6 rokov (aj deti s odloženou školskou dochádzkou) zdravé, či čiastočne pohybovo znevýhodnené.
Súkromná materská škola Pekníkova

Súkromná materská škola, Pekníkova 4, v Bratislave, je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR od roku 2006 pre deti od 3 do 6 rokov (aj deti s odloženou školskou dochádzkou) zdravé, či čiastočne pohybovo znevýhodnené.

• deti prijímame počas celého školského roka; vítané sú deti matiek na MD;

• sme organizovaní prostredníctvom jednej heterogénnej triedy detí od 3 – 6 rokov, s maximálnym počtom 15 detí, čo prináša značné výhody:

- nové deti sa veľmi rýchlo aklimatizujú;

- osvojujú si zabehnuté pravidlá;

- zdokonaľujú sa rýchlejšie v sebaobsluhe;

- v rodinnej atmosfére sa citlivejšie eliminujú rôzne zlozvyky detí ako agresivita, egocentrizmus;

- staršie deti získavajú pocit zodpovednosti pri kooperácii s mladšími, mladšie deti sa snažia napodobňovať starších, čím sa zvyšuje ich sebavedomie;

• učiteľky majú denne dostatočný priestor individuálne sa deťom venovať a každý deň sa s Vami porozprávať o prežitom dni Vášho dieťaťa;

• celý edukačný proces prebieha s využívaním rozmanitých pomôcok.CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

Naše pani učiteľky pracujú podľa Školského vzdelávacieho programu „Sme radi na svete“ – v tematických okruhoch: Ja som, Ľudia, Príroda a Kultúra, vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:

•výkonové štandardy sú koncipované ako cieľové požiadavky, ktoré má dieťa dosiahnuť na konci predškolského veku, aby získalo predprimárne vzdelanie;

•absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na primárne vzdelávanie v základnej škole;

•doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelania získa dieťa v súlade s § 16 ods. 2 školského zákona absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole (t.j. navštevovaním materskej školy od 5.roku života);

•OSVEDČENIE O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA môžu vydávať len materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva (vyhláška MŠ č. 326/2008 Z.z.).ZO ŽIVOTA SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Organizačné formy dňa v materskej škole sú:

•- Hry a hrové činnosti.
•- Pohybové a relaxačné cvičenia.

•- Edukačná aktivity.

•- Pobyt vonku.

•- Odpočinok.

•- Činnosti zabezpečujúce životosprávu. Dbáme na striedanie jednotlivých činností, zabezpečujeme dostatočný priestor na hru a učenie sa dieťaťa s prihliadaním na zabezpečovanie zdravej životosprávy.

V týchto činnostiach sa počas celého dňa rozvíjajú nasledovné kompetencie:

1.Psychomotorické kompetencie – súvisia s rozvojom hrubej a jemnej motoriky, grafomotorickej gramotnosti, pohybom ako súčasťou zdravého životného štýlu.

2.Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie – súvisia so socializáciou dieťaťa do spoločnosti, vzťahom k sebe a k iným.

3.Sociálne (interpersonálne) kompetencie – súvisí s empatickým správaním sa k svojmu okoliu, byť si vedomý si svojej hodnoty aj hodnoty iných.

4.Komunikatívne kompetencie – súvisí s rečovým prejavom, počúvaním s porozumením, s predčitateľskou gramotnosťou.

5.Kognitívne kompetencie – súvisia s rozvíjaním myšlienkových operácií.

6.Učebné kompetencie – súvisia s vnútornou motiváciou dieťaťa spoznávať nové veci, zaujímať sa aktívne o okolitý svet.

7.Informačné kompetencie – súvisia s prácou s informáciami, digitálnymi technológiami.

Galéria
Komentáre