21. február 2019 / Meniny má Eleonóra

Materská škola pri ZŠ Dolná Trnovská

Výchovno-vzdelávacia činnosť je systematická a plánovaná, realizovaná v súlade s cieľmi ŠVP ISCED 0 ,, Dieťa a svet´´ . Našim hlavným cieľom a poslaním je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a obohacovať ju o cieľavedomú, systematickú výchovu, zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho vekovými a individuálnymi osobitosťami.
Materská škola pri ZŠ Dolná Trnovská

Prevádzka: od 6.00 hod. do 16.00 hod. - podľa potreby rodičov.

Stravovanie: zriadená výdajňa stravy, strava sa prenáša zo ŠJ pri ZŠ Trnové, cca 30 m.


Zameranie MŠ vo výchovno-vzdelávacej činnosti a ďalšie aktivity:

Výchovno-vzdelávacia činnosť je systematická a plánovaná, realizovaná v súlade s cieľmi ŠVP ISCED 0 ,, Dieťa a svet´´ . Našim hlavným cieľom a poslaním je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a obohacovať ju o cieľavedomú, systematickú výchovu, zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho vekovými a individuálnymi osobitosťami.


Nové prístupy pri realizácii výchovy a vzdelávania plníme podľa alternatívnej metodiky Krok za krokom - certifikát pre túto prácu získali dve učiteľky.

Na plnenie našich cieľov okrem štandardných úloh z Programu výchovy a vzdelávania využívame i nadštandartné aktivity - v rámci okresu sme boli medzi prvými materskými školami, ktoré sa zapojili do národného projektu Škola podporujúca zdravie - od r. 1999 (v rámci projektu bohaté využitie krásneho prírodného prostredia MŠ pre ozdravovacie sezónne aktivity detí, pitný režim a ďalšie).


Dvere našej materskej školy sú pre rodičov detí otvorené po celý čas prevádzky. Vítaní sú i počas výchovno-vzdelávacích činností i na konzultácie - to je hlavná priorita vzájomnej spolupráce.

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

Krúžok anglického jazyka: Mgr. Markéta Belanová, lektorka (utorok 14.45- 15.15 hod. v triede Mravčekov)

Krúžok detskej zumby:  Mgr. Markéta Belanová, lektorka (piatok 15.00- 15:30 hod. v triede Slniečok)

Krúžok futbalový: Mgr. Pavol Šimko, tréner (pondelok 16.00- 17.00 hod. v telocvični ZŠ, na ihrisku)

 

TRIEDY:

1. trieda - Mravčekovia (2,5 ročné deti, 3 - 4 ročné deti) triedna učiteľka Danka Danajová, učiteľka Anna Kurišová

2. trieda- Slniečka (zmiešaná skupina, 3 - 4 ročné deti, 4- 5 ročné deti) triedna učiteľka Mgr. Miriam Ďurneková, učiteľka Dagmara Hrubá

3. trieda- Lienky ( 5- 6 ročné deti) triedna učiteľka Marta Handrová, učiteľka Jana Ryboňová

Galéria
Komentáre