17. január 2019 / Meniny má Nataša

Materská škola Požiarna 1292/5 | Púchov

Naša materská škola sa nachádza v centre mesta, má viac ako 40 ročnú tradíciu. Prevádzka školy je od 6,00 hod. do 15,30 hod. Deti sú rozdelené do štyroch tried podľa vekových skupín.
Materská škola Požiarna 1292/5 | Púchov

Naša materská škola sa nachádza v centre mesta, má viac ako 40 ročnú tradíciu. Prevádzka školy je od 6,00 hod. do 15,30 hod. Deti sú rozdelené do štyroch tried podľa vekových skupín.

 

Vlastné zameranie školy

 • materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti socialno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí
 • materská škola sa zameriava na oblasť hudobnú, spevácku, hudobno-pohybovú, výtvarnú a literárno-dramatickú
 • pripravuje deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach - zámerne celostne rozvíja osobnosť detí
 • podporuje nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa
 • materská škola pracuje podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu „Šťastný dráčik“

Krúžky

 • Hudbou poznávame svet
 • Šikovné ručičky
 • Počítačový krúžok
 • Malí speváci
 • Tanečná príprava
 • Strava

Mš je zapojená do projektu „Školské mlieko“ a Európskeho programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny „Školské ovocie“.

 

Spolupráca s mestom

MŠ spolupracuje so Zborom pre občianske záležitosti a mestom Púchov. Spolupráca je založená na príprave kultúrneho programu pre: Uvítanie detí do života a stretnutiami s dôchodcami v meste.

Galéria
Komentáre